2017-07-07
2017-07-01
2017-06-23
2017-06-15
2017-06-12

Update #20

Witam w kolejnym, niewielkim update.

For english version click HERE

1. Został dodany Stolen Armory Quest. Krążą plotki, że miała miejsce kradzież w zbrojowni, a któryś ze strażników może coś wiedzieć. Czy będziesz tym, który odzyska skradzioną broń?

2. Poprawiliśmy błąd który powodował, że potworki na niektórych respach (głównie na Luminis w dżungli) odnawiały się dłużej niż powinny. Problem został już wyeliminowany na wszystkich respach na serwerze.

3. Rozpoczął się sezon wakacyjny, a więc zgodnie z zapowiedziami rozpoczęliśmy prace nad nowszą wersją gry - 10.98. Tak jak rok temu start serwera 8.60 poprzedziła kilkumiesięczna beta, tak samo będzie w przypadku nowej wersji. Jednak zanim dojdzie do bety musimy włożyć trochę pracy w jej przygotowanie, więc więcej informacji będzie w przyszłych newsach.

W związku z nadchodzącymi zmianami został przygotowany oddzielny tzw. Login Server, czyli niezależna aplikacja, która służy głównie do tego, aby wyświetlić graczowi listę postaci ze wszystkich światów na jakich posiada postać. Dzięki temu, niezależnie, czy serwer gry jest wyłączony, czy trwa Server Save, gracz zawsze zobaczy swoją listę postaci. Podobne rozwiązanie jest stosowane na serwerach CipSoftu i tam obecność takiego programu jest bardziej zauważalna, ponieważ zapis każdego świata trwa kilka minut. W naszym przypadku zapis i pełny restart świata gry trwa mniej niż 10 sekund. Nowe rozwiązanie zacznie działać od jutrzejszego Server Save, więc możliwe, że ten jeden raz potrwa chwilę dłużej niż zwykle.

4. Równocześnie trwają pracę nad mobilnym klientem na platformę Android. Obecnie udało się wdrożyć sterowanie postacią za pomocą strzałek wyświetlanych obok okna gry. Mod pochodzi z GitHuba.

Okres powakacyjny zapowiada się więc bardzo obiecująco. Niemniej jednak rozwój nowych funkcjonalności nie powoduje spadku tempa zmian w obecnej wersji gry, która będzie aktywna na równi z nowym klientem. Jeden duży quest został dodany, większy, nowy teren jest w ostatniej fazie rozwoju, a mam nadzieję już niedługo uda się nam dodać wyczekiwane zmiany na Glacius.

Do zobaczenia w grze, do usłyszenia na czacie! :)

------------------------------------------------------

Welcome to another small update.

1. Stolen Armory Quest has been added. There are rumors that there has been a robbery in the armory, and one of the guards may know something. Will you be the one who will recover the stolen weapon?

2. We fixed the bug that caused the monsters on some resps (mainly on Luminis in the jungle) respawns longer than they should. The problem has already been eliminated on all spawns.

3. The holiday season began, so we started work on a new version of the game - 10.98. Just like last year, the 8.60 server launch was preceded by a few months beta-tests, so it will be the same for the new version. However, before we get to the beta we need to put some work into preparation, so more information will be in future news.

Due to the forthcoming changes, we have prepared a separate Login Server, an independent application that primarily serves to display the player's list of characters from all worlds in which he or she has a character. Thus, regardless of whether the game server is turned off or Server Save is on, the player will always see his character list. Similar solution is used on CipSoft servers, and the presence of such a program is more noticeable since the server save of their world takes a few minutes. In our case, saving and full restart of the game world takes less than 10 seconds. The new solution will work from tomorrow's Server Save, so it's possible this one time will take a little longer than usual.

4. At the same time we are working on a mobile client for the Android platform. Currently, we have managed to implement character control using the arrows displayed next to the game window. Mod comes from GitHub.

Period after holidays is very promising. Nevertheless, the development of new functionality does not cause a decrease in the speed of changes in the current version of the game, which will be active simultaneously with the new client. One big quest has been added, the bigger, new area is in the final stages of development, and hopefully we will soon be able to add the expected changes to Glacius.

See you in the game, hear you in chat! :)

Update #19

Witam w kolejnym update, w którym skupiliśmy się głównie nad PvP.

For english version click HERE

1. Została dodana nowa, większa arena autorstwa Nie Gap Sie. Aby się na nią dostać, należy udać się do świątyni do miasta w którym przypisany jest dany gracz gracz i wywołanie komendy "/arena". Postać wtedy przeniesie się do centrum wyspy.

Na wyspie, tak jak na arenie nad temple na Rookgaardzie, nie da się zginąć. W przypadku pokonania, gracz zostaje przeniesiony do przynależnej mu świątyni, gdzie może znów udać się na arenę za pomocą komendy. Powrót z areny jest możliwy także za pomocą komendy, jednak postać nie może być w battle.

2. Na potrzeby nowej areny zmieniliśmy zachowanie wszystkich drabinek i innych przedmiotów przenoszących graczy piętro wyżej. Od teraz postać pojawi się nie tylko kratkę wyżej/niżej od dziury, ale także na prawo/lewo od niej, jeśli nie ma innej możliwości. Tak jak głosi wieść w News Tickerze, został poprawiony błąd w outficie Noblemana.

3. Ostatnimi dniami udało mi się poprawnie skompilować OTClienta (projekt dostępny tu https://github.com/edubart/otclient) na platformę Android oraz skonfigurować go, by dało się połączyć z naszym serwerem.

Klient wymaga wielu poprawek by dało się na nim wygodnie grać, m.in. do poprawy jest sterowanie postacią, powiększenie ikonek w głównym menu, obsługa czatu. Jednak wiele błędów nie zostanie nigdy poprawionych (np. zawieszanie się klienta po wyjściu z aplikacji do ekranu głównego i powrót do gry), ponieważ projekt jako taki nie jest rozwijany pod Androida, tylko jako alternatywa dla desktopowego klienta CipSoftu, a ja nie mam takiej wiedzy i umiejętności, by temu sprostać.

Sam klient w obecnej postaci działa bardzo płynnie, więc po naszych wewnętrznych testach mam nadzieję, że pod koniec sierpnia zostanie upubliczniony gotowy plik .apk do zainstalowania samemu, a jeśli się to uda, będzie do pobrania prosto z Google Play.

4. Postanowiliśmy, że z dniem dzisiejszym grono tutorów zasili Thrax. Jest na serwerze bardzo długo (jeszcze z czasów beta-testów) oraz mocno się udziela niosąc pomoc na Game-Chacie i poza nim, więc uznaliśmy, że sprawdzi się na nowym stanowisku.

Do zobaczenia w grze, do usłyszenia na czacie!

------------------------------------------------------

Welcome to the next update, where we focused mainly on PvP.

1. A new, larger arena by Nie Gap Sie has been added. To get to it, you must go to the temple to the city where the player is assigned and execute command "/arena". Then, the character moves to the center of the island.

On the island, as in the arena over the Rookgaard's temple, it is impossible to die. In case of a defeat, the player is teleported to his own temple where he can go back to the arena again using command. Back from the arena is also possible with the command, but the character can not be in the battle.

2. For the needs of the new arena, we have changed the behavior of all ladders and other items moving players upstairs. From now on, the character will appear not only above / below the hole, but also right / left if there is no other option. As reported in the News Ticker, the error in Nobleman Outfit was fixed.

3. Last days I managed to properly compile the OTClient (project available here https://github.com/edubart/otclient) on the Android platform and configure it to connect to our server.

The client requires some fixes to be comfortable on it, including improve character control, zoom icons in the main menu, chat support. However, many bugs will never be corrected (for example, the client crashes after leaving the app to the home screen and back to the game), because the project is not developed under Android, but as an alternative to CipSoft desktop client, and I do not have such knowledge and the ability to manage it.

The current client is running very smoothly, so after our internal testing, I hope that at the end of August, I will be able to upload a .apk file for public and maybe it will be available for download from Google Play.

4. We decided that today, a team of tutors will supply Thrax. He has been on the server a long time (even on beta-tests) and he is very supportive on Game-Chase and beyond, so we thought he wiuld be good at a new position.

See you in the game, hear you in chat!

Update #18

Witam po przerwie. Ślub był bardzo udany i jestem z niego bardzo zadowolony, gdyby nie te wszystkie przygotowania dla mnie osobiście mógłby trwać i trwać. Już po urlopie, a więc wróciłem i do pracy i do rozwijania serwera dalej.

1. Kapłani w świątyniach przestali przyznawać ślubne przebrania, gracze, którzy zdążyli je odebrać mogą je zachować.

2. Został wprowadzony system PVP. Na arenie nad świątynią można już bez obaw o swoją śmierć bić się do upadłego, a w momencie zejścia HP do 0 gracz zostaje przeteleportowany piętro niżej. Na ten moment, normalne strefy PVP zostały aktywowane na obu respach z rotami oraz w Bear Cave. System skulli (np żółtych po zaatakowaniu gracza który nas bije) i naliczania fragów jest cały czas w fazie testów, ale z botami na tych terenach można już się rozprawiać na własną rękę.

3. W taskach została odblokowana możliwość wielokrotnego ich wykonywania. Między zakończeniem jednego, a ponownym rozpoczęciem muszą minąć 24 godziny. Został poprawiony także błąd z taskami na przynoszenie przedmiotów.

Kolejny update mam nadzieję już przyniesie długo wyczekiwany Norseman Quest, a co się z tym wiąże dostęp do Crystal Spiderów i Ice Witch. Poprawię także wszystkie zgłoszone przez ostatnie dni błędy. Jedną z kolejnych większych rzeczy będzie ulepszenie systemu castów o prosty stream na stronę, podzielenie bonusów za outfity także za pojedyncze outfity oraz kilka innych rzeczy.

Do zobaczenia w grze, do usłyszenia na czacie!

------------------------------------------------------------------

Hello, after the break. The wedding was very successful and I am very satisfied, if not all these preparations for me personally it could last and last. Already after the holiday, so I went back to work and to expand the server features.

1. Priests in temples have stopped giving wedding outfits, players who have picked them can keep them.

2. A PVP system was introduced. In the arena above the temple, you can no longer fear your death, when HP is down to 0, the player is resurrected on the floor below. At this moment, normal PVP zones are activated on both Rotworm caves and Bear cave. The system of skulls (eg yellow skull after attacking the player who beats us) and counting frags is still in the testing phase, but botters in these areas can already start to fear.

3. In the tasks has been unlocked the possibility of multiple execution. Between the completion of one and the re-start must pass 24 hours. We have also fixed an issue with tasks for bringing items.

Another update I hope will bring the long awaited Norseman Quest, and access to Crystal Spiders and Ice Witch. I will also fix any errors reported by the last days. One of the next big things will be to improve the cast system with a simple stream on the website, split outfits bonuses also for single outfits and a few other things.

See you in the game, hear you in chat!

Update #17

Witam.

W najbliższy weekend mam swój ślub więc serwer będę rozwijał nie jako kawaler, lecz jako mąż. Mam nadzieję, że sił będę miał jeszcze więcej, a wolnego czasu tyle samo co do tej pory. Z tej okazji, każdy kto odgadnie imię przyszłej żony i wypowie je do jednego z kapłanów przez najbliższe kilka dni, otrzyma możliwość zakładania Wedding Outfit.

Do pracy nad serwerem powracam w niedzielę, ale wiem, że ekipa serwera wraz z naszymi tutorami umilą wam grę przez ten czas, tak jak to robią do tej pory. Już wkrótce więcej nowości, a tymczasem...

Do zobaczenia w grze, do usłyszenia na czacie!

------------------------------------------------------------------

Hello.

This weekend I have my wedding so I will developed the server not as a bachelor anymore, but as a husband. I hope I will have more strength, and free time as much as I have so far. On this occasion, anyone who guesses the name of the future wife and pronounces it to one of the temple priests for the next few days will receive a permission to wear Wedding Outfit.

I'm coming back to work on the server on Sunday, but I know that the Rokkgaard team and our tutors will be happy to play with you as they have done so far. So...

See you in game, hear you on chat!

Update #16

Witam w krótkim, acz treściwym newsie nad którym dość długo pracowaliśmy.

Na serwerze została dodana możliwość streamowania swojej rozgrywki za pomocą systemu castów. Spis wszystkich opcji dostępny jest poprzez komendę !cast, a nieco więcej informacji można znaleźć w tym poradniku.

Limit przedmiotów w depot został zwiększony do 2000 dla graczy z premium account oraz do 1000 z darmowym kontem, poprawiliśmy także kilka błędów na mapie.

Do zobaczenia na streamie, do usłyszenia na czacie!

-----------------------------------------

For english version please visit this thread on OTLand.