2017-08-18
2017-07-07
2017-07-01
2017-06-23
2017-06-15

Kontynuacja rozwoju serwera

Witajcie.

For english version click HERE

Okres wakacyjny zdecydowanie nie sprzyjał rozwojowi serwera, o czym świadczą tylko dwa posty z niewielkimi update'ami. Jak przypuszczałem, czas jaki mogłem przeznaczyć na prowadzenie serwera po ślubie znacznie się zmniejszył, a dodatkowo długie urlopy dodatkowo spotęgowały zastój. Nie oznacza to jednak, że przez ten czas nie działo się nic. W wolnych chwilach cały czas rozwijam Ice Island Quests, a wraz z ekipą obmyślaliśmy nowe questy i systemy, a dodatkowo rozwijaliśmy powiązane projekty, jak np. próby wdrożenia systemu generowania automatycznych plików CAM (jeśli ktoś chciałby pomóc zapraszamy do kontaktu, tutaj więcej szczegółów - https://otland.net/threads/cam-system.253606/), testowanie możliwości serwera w wersji 6.4 (również zapraszamy do pomocy, więcej info tu https://otland.net/threads/tibia-server-6-4.253608/), rozwój klienta na Androida, przygotowania strony i serwera do nowej dodatkowej wersji 10.98. Z ogłaszaniem terminów jeszcze się wstrzymamy, jednak najprawdopodobniejsza data startu dodatkowego serwera w nowej wersji to ostatni weekend grudnia tego roku.

Na nowo,
do zobaczenia w grze, do usłyszenia na czacie!

------------------------------------------------------

Hello.

The holiday season definitely did not favor the development of the server, as evidenced by only two posts with minor updates last months. As I suspected, the time I could spend on developing the server after my marriage decreased significantly, and extra long holidays additionally increased stasis. This does not mean, however, that nothing happened during this time. In my spare time I am developing Ice Island Quests, and with the team we have devised new quests and systems, and we have further developed related projects, such as trying to implement the automatic CAM generation system (if you would like to help, please contact us here for more details: http://otland.net/threads/cam-system.253606/), testing the server capabilities of version 6.4 (also, feel free to help, more info here https://otland.net/threads/tibia-server-6-4.253608/), client development on Android, site preparation and server for the new version 10.98. With the announcement of the deadlines, we will still pause, but the most likely start date of the new server in the new version is the last weekend of December this year.

Afresh,
See you in the game, hear you in chat!

Update #21

Witam po prawie czterech tygodniach przerwy. Tak długi odstęp wynikał głównie z powodu mojego dwutygodniowego urlopu, ale w międzyczasie znajdowałem czas na dodawanie nowych rzeczy. Przez ten czas:

For english version click HERE

Został dodany Barbarian Test Quest, który jest bezpośrednim wstępem do Ice Island Quests, a w następstwie do Norseman Outfit Quest. Pierwsza misja pokrywa się z wersją znaną z Reala (quest zaczyna się także u NPC Sven), a pozostałe dwie są zupełnie inne, jednak o wszystkim opowiada NPC wraz ze wpisem do Quest Loga. O ile Barbarian Test jest dodany już w całości, to w Ice Island jest gotowych 6 misji, więc już bliżej końca niż dalej. Wraz z Questem został dodany duży teren na Glacius autorstwa gracza Astrona. Nie jest to jeszcze jego ostatnie słowo, ponieważ podziemia także się rozrosną. Na nowym terenie swoje miejsce znalazły wszelkiego rodzaju Barbariany.

Zostało poprawionych sporo błędów zgłaszanych na przestrzeni ostatnich tygodni, między innymi rozpakowywanie pojemników na ciecze z paczek od NPC Roberta, animacje przy Stuffed Dragonie, działanie tasków, punkty za bossa Dharaliona, oraz obrażenia kilku potworów, które wcześniej mi umknęły (głównie z grupy Outlaws).

Została dodana pełna obsługa wszystkich kanałów do zgłaszania błędów oraz składania raportów. Od teraz błędy można zgłaszać dodatkowo za pomocą skrótu CTRL+Z wypełniając w nowym oknie krótki opis.

Każdy gracz może dodatkowo złożyć raport w 3 kategoriach:

  • przeciwko nazwie gracza
  • przeciwko wypowiedzi gracza
  • używaniu cavebota przez gracza

Składanie takiego raportu odbywa się na kliknięciu prawym przyciskiem myszy na gracza lub jego wypowiedź, wybraniu Report Offence i wypełnienie kolejnych pól. Ponieważ wypowiedzi z kanału Default oraz prywatnych wiadomości nie są nigdzie zapisywane, raportowanie takich wiadomości nie ma sensu, ponieważ sam oficjalny klient nie przesyła jej treści, dlatego najlepiej raportować tylko wiadomości z globalnych kanałów takich jak Game-Chat, Help, czy Trade. Wszelkie raporty będę starał się przeglądać codziennie, a jeśli jakiś będzie wymagał odpowiedzi, to takiej udzielę. Błędy oczywiście można w dalszym ciągu zgłaszać do tutorów, na Game-Chacie, Helpie, poprzez wiadomości offline, mailem czy na FB.

W najbliższym update zostaną dodane przetestowane misje Ice Island Quest aby gracze mogli już je zacząć (tym razem będą bardziej skomplikowane niż w Postman Quest, więc w międzyczasie wgram resztę misji).

Do zobaczenia w grze, do usłyszenia na czacie! :)

------------------------------------------------------

Hello after nearly four weeks of break. This long distance was mainly due to my two weeks vacation, but in the meantime I had time to add new things. During this time:

The Barbarian Test Quest has been added, which is a direct introduction to Ice Island Quests, and subsequently to Norseman Outfit Quest. The first mission is similar with a version known from Real (the quest also starts at NPC Sven), and the other two are completely different, but the NPC tells the story together with the Quest Log entry. As the Barbarian Test is already added in full, Ice Island is ready 6 missions, so it's closer to the end than the beginning. Along with Quest, Astrona's large area on Glacius has been added. This is not his last word, because the underworld will also grow. The Barbarians have found their place in the new area.

There have been a lot of bug fixed reported over the past few weeks, including unpacking of Robert's packs, Stuffed Dragon animations, tasks, Dharalion boss, and some of the monsters I missed earlier (mostly Outlaws group).

The full support for all channels for bug reporting and reporting has been added. You can now report errors using the shortcut CTRL + Z by filling out a brief description in the new window.

Every player can additionally submit a report in 3 categories:

  • against player name
  • against player statement
  • using cavebot by the player

Submission of this report takes place by right-clicking on the player or his statement, selecting Report Offence and filling in the following fields. Because messages from the Default channel and private messages are not saved anywhere, reporting such messages does not make sense because the official client does not send reported message, so it is best to report only messages from global channels such as Game-Chat, Help, and Trade channels. Every reports I will try to browse daily, and if any will require an answer, I will provide such. Of course, you can still send reports to tutors, on Game-Chat, Help, offline messages, email or Facebook.

In the next update will be added the Ice Island Quest quests to allow players to get started (this time it will be more complicated than Postman Quest).

See you in the game, hear you in chat! :)

Update #20

Witam w kolejnym, niewielkim update.

For english version click HERE

1. Został dodany Stolen Armory Quest. Krążą plotki, że miała miejsce kradzież w zbrojowni, a któryś ze strażników może coś wiedzieć. Czy będziesz tym, który odzyska skradzioną broń?

2. Poprawiliśmy błąd który powodował, że potworki na niektórych respach (głównie na Luminis w dżungli) odnawiały się dłużej niż powinny. Problem został już wyeliminowany na wszystkich respach na serwerze.

3. Rozpoczął się sezon wakacyjny, a więc zgodnie z zapowiedziami rozpoczęliśmy prace nad nowszą wersją gry - 10.98. Tak jak rok temu start serwera 8.60 poprzedziła kilkumiesięczna beta, tak samo będzie w przypadku nowej wersji. Jednak zanim dojdzie do bety musimy włożyć trochę pracy w jej przygotowanie, więc więcej informacji będzie w przyszłych newsach.

W związku z nadchodzącymi zmianami został przygotowany oddzielny tzw. Login Server, czyli niezależna aplikacja, która służy głównie do tego, aby wyświetlić graczowi listę postaci ze wszystkich światów na jakich posiada postać. Dzięki temu, niezależnie, czy serwer gry jest wyłączony, czy trwa Server Save, gracz zawsze zobaczy swoją listę postaci. Podobne rozwiązanie jest stosowane na serwerach CipSoftu i tam obecność takiego programu jest bardziej zauważalna, ponieważ zapis każdego świata trwa kilka minut. W naszym przypadku zapis i pełny restart świata gry trwa mniej niż 10 sekund. Nowe rozwiązanie zacznie działać od jutrzejszego Server Save, więc możliwe, że ten jeden raz potrwa chwilę dłużej niż zwykle.

4. Równocześnie trwają pracę nad mobilnym klientem na platformę Android. Obecnie udało się wdrożyć sterowanie postacią za pomocą strzałek wyświetlanych obok okna gry. Mod pochodzi z GitHuba.

Okres powakacyjny zapowiada się więc bardzo obiecująco. Niemniej jednak rozwój nowych funkcjonalności nie powoduje spadku tempa zmian w obecnej wersji gry, która będzie aktywna na równi z nowym klientem. Jeden duży quest został dodany, większy, nowy teren jest w ostatniej fazie rozwoju, a mam nadzieję już niedługo uda się nam dodać wyczekiwane zmiany na Glacius.

Do zobaczenia w grze, do usłyszenia na czacie! :)

------------------------------------------------------

Welcome to another small update.

1. Stolen Armory Quest has been added. There are rumors that there has been a robbery in the armory, and one of the guards may know something. Will you be the one who will recover the stolen weapon?

2. We fixed the bug that caused the monsters on some resps (mainly on Luminis in the jungle) respawns longer than they should. The problem has already been eliminated on all spawns.

3. The holiday season began, so we started work on a new version of the game - 10.98. Just like last year, the 8.60 server launch was preceded by a few months beta-tests, so it will be the same for the new version. However, before we get to the beta we need to put some work into preparation, so more information will be in future news.

Due to the forthcoming changes, we have prepared a separate Login Server, an independent application that primarily serves to display the player's list of characters from all worlds in which he or she has a character. Thus, regardless of whether the game server is turned off or Server Save is on, the player will always see his character list. Similar solution is used on CipSoft servers, and the presence of such a program is more noticeable since the server save of their world takes a few minutes. In our case, saving and full restart of the game world takes less than 10 seconds. The new solution will work from tomorrow's Server Save, so it's possible this one time will take a little longer than usual.

4. At the same time we are working on a mobile client for the Android platform. Currently, we have managed to implement character control using the arrows displayed next to the game window. Mod comes from GitHub.

Period after holidays is very promising. Nevertheless, the development of new functionality does not cause a decrease in the speed of changes in the current version of the game, which will be active simultaneously with the new client. One big quest has been added, the bigger, new area is in the final stages of development, and hopefully we will soon be able to add the expected changes to Glacius.

See you in the game, hear you in chat! :)

Update #19

Witam w kolejnym update, w którym skupiliśmy się głównie nad PvP.

For english version click HERE

1. Została dodana nowa, większa arena autorstwa Nie Gap Sie. Aby się na nią dostać, należy udać się do świątyni do miasta w którym przypisany jest dany gracz gracz i wywołanie komendy "/arena". Postać wtedy przeniesie się do centrum wyspy.

Na wyspie, tak jak na arenie nad temple na Rookgaardzie, nie da się zginąć. W przypadku pokonania, gracz zostaje przeniesiony do przynależnej mu świątyni, gdzie może znów udać się na arenę za pomocą komendy. Powrót z areny jest możliwy także za pomocą komendy, jednak postać nie może być w battle.

2. Na potrzeby nowej areny zmieniliśmy zachowanie wszystkich drabinek i innych przedmiotów przenoszących graczy piętro wyżej. Od teraz postać pojawi się nie tylko kratkę wyżej/niżej od dziury, ale także na prawo/lewo od niej, jeśli nie ma innej możliwości. Tak jak głosi wieść w News Tickerze, został poprawiony błąd w outficie Noblemana.

3. Ostatnimi dniami udało mi się poprawnie skompilować OTClienta (projekt dostępny tu https://github.com/edubart/otclient) na platformę Android oraz skonfigurować go, by dało się połączyć z naszym serwerem.

Klient wymaga wielu poprawek by dało się na nim wygodnie grać, m.in. do poprawy jest sterowanie postacią, powiększenie ikonek w głównym menu, obsługa czatu. Jednak wiele błędów nie zostanie nigdy poprawionych (np. zawieszanie się klienta po wyjściu z aplikacji do ekranu głównego i powrót do gry), ponieważ projekt jako taki nie jest rozwijany pod Androida, tylko jako alternatywa dla desktopowego klienta CipSoftu, a ja nie mam takiej wiedzy i umiejętności, by temu sprostać.

Sam klient w obecnej postaci działa bardzo płynnie, więc po naszych wewnętrznych testach mam nadzieję, że pod koniec sierpnia zostanie upubliczniony gotowy plik .apk do zainstalowania samemu, a jeśli się to uda, będzie do pobrania prosto z Google Play.

4. Postanowiliśmy, że z dniem dzisiejszym grono tutorów zasili Thrax. Jest na serwerze bardzo długo (jeszcze z czasów beta-testów) oraz mocno się udziela niosąc pomoc na Game-Chacie i poza nim, więc uznaliśmy, że sprawdzi się na nowym stanowisku.

Do zobaczenia w grze, do usłyszenia na czacie!

------------------------------------------------------

Welcome to the next update, where we focused mainly on PvP.

1. A new, larger arena by Nie Gap Sie has been added. To get to it, you must go to the temple to the city where the player is assigned and execute command "/arena". Then, the character moves to the center of the island.

On the island, as in the arena over the Rookgaard's temple, it is impossible to die. In case of a defeat, the player is teleported to his own temple where he can go back to the arena again using command. Back from the arena is also possible with the command, but the character can not be in the battle.

2. For the needs of the new arena, we have changed the behavior of all ladders and other items moving players upstairs. From now on, the character will appear not only above / below the hole, but also right / left if there is no other option. As reported in the News Ticker, the error in Nobleman Outfit was fixed.

3. Last days I managed to properly compile the OTClient (project available here https://github.com/edubart/otclient) on the Android platform and configure it to connect to our server.

The client requires some fixes to be comfortable on it, including improve character control, zoom icons in the main menu, chat support. However, many bugs will never be corrected (for example, the client crashes after leaving the app to the home screen and back to the game), because the project is not developed under Android, but as an alternative to CipSoft desktop client, and I do not have such knowledge and the ability to manage it.

The current client is running very smoothly, so after our internal testing, I hope that at the end of August, I will be able to upload a .apk file for public and maybe it will be available for download from Google Play.

4. We decided that today, a team of tutors will supply Thrax. He has been on the server a long time (even on beta-tests) and he is very supportive on Game-Chase and beyond, so we thought he wiuld be good at a new position.

See you in the game, hear you in chat!

Update #18

Witam po przerwie. Ślub był bardzo udany i jestem z niego bardzo zadowolony, gdyby nie te wszystkie przygotowania dla mnie osobiście mógłby trwać i trwać. Już po urlopie, a więc wróciłem i do pracy i do rozwijania serwera dalej.

1. Kapłani w świątyniach przestali przyznawać ślubne przebrania, gracze, którzy zdążyli je odebrać mogą je zachować.

2. Został wprowadzony system PVP. Na arenie nad świątynią można już bez obaw o swoją śmierć bić się do upadłego, a w momencie zejścia HP do 0 gracz zostaje przeteleportowany piętro niżej. Na ten moment, normalne strefy PVP zostały aktywowane na obu respach z rotami oraz w Bear Cave. System skulli (np żółtych po zaatakowaniu gracza który nas bije) i naliczania fragów jest cały czas w fazie testów, ale z botami na tych terenach można już się rozprawiać na własną rękę.

3. W taskach została odblokowana możliwość wielokrotnego ich wykonywania. Między zakończeniem jednego, a ponownym rozpoczęciem muszą minąć 24 godziny. Został poprawiony także błąd z taskami na przynoszenie przedmiotów.

Kolejny update mam nadzieję już przyniesie długo wyczekiwany Norseman Quest, a co się z tym wiąże dostęp do Crystal Spiderów i Ice Witch. Poprawię także wszystkie zgłoszone przez ostatnie dni błędy. Jedną z kolejnych większych rzeczy będzie ulepszenie systemu castów o prosty stream na stronę, podzielenie bonusów za outfity także za pojedyncze outfity oraz kilka innych rzeczy.

Do zobaczenia w grze, do usłyszenia na czacie!

------------------------------------------------------------------

Hello, after the break. The wedding was very successful and I am very satisfied, if not all these preparations for me personally it could last and last. Already after the holiday, so I went back to work and to expand the server features.

1. Priests in temples have stopped giving wedding outfits, players who have picked them can keep them.

2. A PVP system was introduced. In the arena above the temple, you can no longer fear your death, when HP is down to 0, the player is resurrected on the floor below. At this moment, normal PVP zones are activated on both Rotworm caves and Bear cave. The system of skulls (eg yellow skull after attacking the player who beats us) and counting frags is still in the testing phase, but botters in these areas can already start to fear.

3. In the tasks has been unlocked the possibility of multiple execution. Between the completion of one and the re-start must pass 24 hours. We have also fixed an issue with tasks for bringing items.

Another update I hope will bring the long awaited Norseman Quest, and access to Crystal Spiders and Ice Witch. I will also fix any errors reported by the last days. One of the next big things will be to improve the cast system with a simple stream on the website, split outfits bonuses also for single outfits and a few other things.

See you in the game, hear you in chat!